แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ/
   คณะ : บริหารธุรกิจ
   หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท141 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
    3 (2-2-5)
ศศ211 Elementary Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
    3 (3-0-6)
คศ105 Mathematics for Business and Economics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
ทส101 Computer Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
    3 (2-3-5)
ศท022 World Civilization
 อารยธรรมโลก
    3 (3-0-6)
ศท014 Information Searching for Academic Study
 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
    3 (1-4-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท142 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
    3 (2-2-5)
บธ200 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
    3 (3-0-6)
คศ205 Introduction to Mathematical Logic
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
    3 (3-0-6)
ศท031 Thai Language Usage
 การใช้ภาษาไทย
    3 (1-4-4)
วท102 Development of Science and Technology
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    3 (2-2-5)
ทส103 Computer Programming Design
 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    3 (2-3-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บช111 Principles of Accounting
 การบัญชีขั้นต้น
    3 (3-0-6)
ทส211 Windows Programming
 การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์
    3 (2-3-5)
ศท245 English for Social Sciences 1
 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
    3 (2-2-5)
ศท011 Man and Arts Appreciation
 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
    3 (3-0-6)
ศท012 Psychology and Human Behavior
 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
    3 (3-0-6)
ลส005 Elective Subject
 วิชาเลือกเสรี
    3 (3-0-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ301 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
    3 (3-0-6)
กต200 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
    3 (3-0-6)
ทส215 Web Programming 1
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
    3 (2-3-5)
ศท246 English for Social Sciences 2
 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
    3 (2-2-5)
บธ324 Law for Business
 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
    3 (3-0-6)
สธ231 Introduction to Electronic Commerce
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ทส141 Infrastructures for Information Technology
 ระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (2-3-5)
ศท021 Social Sciences in Everyday Life
 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
กง201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
    3 (2-2-5)
สธ301 Business System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
    3 (3-0-6)
สธ211 Multimedia System for Business
 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจ
    3 (2-2-5)
อล018 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล019 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สต301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
    3 (3-0-6)
ทส213 Object Oriented Programming 1
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
    3 (2-3-5)
ศท013 Health for Life
 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
    3 (1-4-4)
สธ306 Business Database Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
    3 (2-2-5)
สธ361 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
    3 (2-2-5)
อล018 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล019 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มจ497 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-270-0)
มจ498 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
    9 (0-270-0)
มจ499 Studying or Training Abroad
 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
    9 (0-270-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ407 Operation and Production Management
 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต
    3 (3-0-6)
สธ305 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (3-0-6)
สธ402 Strategic Information Systems
 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
    3 (3-0-6)
สธ496 Business Information Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
    3 (3-0-6)
ลส005 Elective Subject
 วิชาเลือกเสรี
    3 (3-0-0)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49