แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
   หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ512 Royal Philosophy
 พระราชปรัชญา
    3 (3-0-6)
พภ511 Philosophy, Theories and Concepts of Development
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา
    3 (3-0-6)
พภ513 The Concepts and Theories in the Royal Initiative
 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ
    3 (3-0-6)
พภ521 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
    3 (3-0-6)
พภ591 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-2-1)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ531 Developmental Project Administration
 การบริหารโครงการพัฒนา
    3 (3-0-6)
พภ532 Area Analysis for Development
 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
    3 (3-0-6)
พภ501 Research Methodology for Development
 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
    3 (2-3-5)
พภ592 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-2-1)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อล001 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล002 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
พภ593 Seminar 3
 สัมมนา 3
    1 (0-2-1)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อล003 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล004 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
พภ594 Seminar 4
 สัมมนา 4
    1 (0-2-1)
พภ690 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    6 (0-18-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49