แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
   คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
   หลักสูตร : พืชไร่

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร501 Research Methodology in Agriculture
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
    3 (2-2-5)
พร591 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-2-1)
พร691 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
    6 (0-18-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร592 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-2-1)
พร692 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
    6 (0-18-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร593 Seminar 3
 สัมมนา 3
    1 (0-2-1)
พร693 Thesis 3
 วิทยานิพนธ์ 3
    12 (0-36-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร594 Seminar 4
 สัมมนา 4
    1 (0-2-1)
พร694 Thesis 4
 วิทยานิพนธ์ 4
    12 (0-36-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48