แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
   คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
   หลักสูตร : พืชสวน

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส521 Advanced Breeding in Horticultural Crop 1
 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 1
    3 (2-3-5)
พส533 Advanced Physiology in Horticultural Crops
 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน
    3 (2-3-5)
อล001 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
พส591 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-2-1)
พส501 Research Methodology in Horticulture
 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
    3 (2-3-5)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อล002 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล003 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
พส592 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-2-1)
พส503 Plant Molecular Biology
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน
    3 (2-3-5)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อล004 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
อล005 Major Subject
 วิชาเอกเลือก
    3 (3-0-0)
พส593 Seminar 3
 สัมมนา 3
    1 (0-2-1)
พส691 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
    6 (0-18-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส594 Seminar 4
 สัมมนา 4
    1 (0-2-1)
พส692 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
    6 (0-18-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49