หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  482010บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) 782 2.00
  482014บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) 1384 2.00
  482060บริหารธุรกิจ (การตลาด) 782 2.00
  482064บริหารธุรกิจ (การตลาด) 1384 2.00
  482090บัญชี 812 2.00
  482094บัญชี 1384 2.00
  482110เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 752 2.00
  482154การเงิน 1354 2.00
  502114เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1384 2.00
  512091การบัญชี 782 2.00
  4520649การตลาด 1354 2.00
  4620149การจัดการทั่วไป 1354 2.00
  5606041ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 752 2.00
  48215419การเงิน 1354 2.00
  55106010การจัดการ 782 2.00
  55106011การจัดการ 842 2.00
  55106020การตลาด 872 2.00
  55106030บัญชี 962 2.00
  55106040ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 782 2.00
  55106041ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 812 2.00
  55306010การจัดการ 1354 2.00
  55306020การตลาด 1324 2.00
  55306030บัญชี 1384 2.00
  55306040ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1384 2.00
  55306050การเงิน 1264 2.00
  56106011การจัดการ 842 2.00
  56106030บัญชี 992 2.00
  56106040ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 782 2.00
  56106041ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 872 2.00
  57106030บัญชี 962 2.00
  57106041ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 872 2.00
  57106042ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 842 2.00
  58106010การจัดการ 872 2.00
  58106020การตลาด 902 2.00
  60106030บัญชี 932 2.00
  60106040ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 722 2.00
  60106041ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 752 2.00
  60306010บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 1294 2.00
  60306020บริหารธุรกิจ (การตลาด) 1294 2.00
  60306030บัญชี 1414 2.00
  60306040ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1384 2.00
  60306050บริหารธุรกิจ (การเงิน) 1294 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ   
  480020การตลาด 782 2.00
  480080บัญชี 812 2.00
  480100เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 752 2.00
  506012นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ 272 2.00
  516022นักศึกษาฝึกงานต่างชาติ 272 2.00
  629030นักศึกษาฝึกงานต่างชาติ 272 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  3690409บริหารธุรกิจ 782 3.00
  59606031การบัญชี 362 3.00
  59606032การบัญชี 362 3.00
  59606033การบัญชี 362 3.00
  61606061บริหารธุรกิจ 362 3.00
  61606062บริหารธุรกิจ 362 3.00
  61606063บริหารธุรกิจ 362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ   
  3690458บริหารธุรกิจ 362 3.00
  3690459บริหารธุรกิจ 362 3.00
  56706061บริหารธุรกิจ 362 3.00
  56706062บริหารธุรกิจ 362 3.00
  56706063บริหารธุรกิจ 362 3.00
  59706031การบัญชี 362 3.00
  59706032การบัญชี 362 3.00
  59706033การบัญชี 362 3.00
  61706061บริหารธุรกิจ 362 3.00
  61706062บริหารธุรกิจ 362 3.00
  61706063บริหารธุรกิจ 362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  56806066บริหารธุรกิจ 603 3.00
  61806066บริหารธุรกิจ 483 3.00
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48