หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  371071อารักขาพืช 1484 2.00
  381073อารักขาพืช 1484 2.00
  381074อารักขาพืช 1484 2.00
  381075อารักขาพืช 1484 2.00
  451504กีฏวิทยา 1484 2.00
  452030ส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  461014พืชศาสตร์ (พืชไร่) 1434 2.00
  461024พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ) 1464 2.00
  461044พืชศาสตร์ (พืชผัก) 1464 2.00
  481010วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 752 2.00
  481013พืชไร่ 1424 2.00
  481014วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 1424 2.00
  481020พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวนประดับ 812 2.00
  481024พืชศาสตร์ (พืชสวน) 1394 2.00
  481040พืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชผัก 812 2.00
  481044พืชศาสตร์ (พืชผัก) 1394 2.00
  481060พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 812 2.00
  481064พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 1394 2.00
  481074อารักขาพืช 1374 2.00
  481134ปฐพีศาสตร์ 1314 2.00
  481144เกษตรเคมี 1404 2.00
  482030ส่งเสริมการเกษตร 642 2.00
  501744เกษตรเคมี 1404 2.00
  521204ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1424 2.00
  522030ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  532030ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  540112วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 1384 2.00
  4810744วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืช 1374 2.00
  4810745วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช เอกกีฏวิทยา 1374 2.00
  5510140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร -2 2.00
  54301010วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 1464 2.00
  55101010พืชไร่ 722 2.00
  55101140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 792 2.00
  55301030วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 1404 2.00
  55301040วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ 1404 2.00
  55301050วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก 1404 2.00
  55301060วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล 1404 2.00
  55301070วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 1384 2.00
  55301080วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา 1384 2.00
  55301090วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา 1384 2.00
  55301100วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา 1384 2.00
  55301120เกษตรเคมี 1474 2.00
  55301140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1424 2.00
  56301110ปฐพีศาสตร์ 1334 2.00
  58101010พืชไร่ 752 2.00
  59101010พืชไร่ 752 2.00
  60101010พืชไร่ 752 2.00
  60301010พืชไร่ 1384 2.00
  60301030พืชสวน 1374 3.00
  60301040พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ 1374 2.00
  60301050พืชสวน สาขาพืชผัก 1374 2.00
  60301060พืชสวน สาขาไม้ผล 1374 2.00
  60301120เกษตรเคมี 1354 2.00
  60301150วิทยาการสมุนไพร 1374 2.00
  61101140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 792 2.00
  61301070อารักขาพืช 1164 2.00
  61301110ปฐพีศาสตร์ 1344 2.00
  61301140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1364 2.00
  62101010พืชไร่ 1502 2.00
  63101010พืชไร่ 1502 2.00
  63101140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ   
  482031วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  522032วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  532032ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 792 2.00
  4800109ส่งเสริมการเกษตร 792 2.00
  55201140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 792 2.00
  55302140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2212 2.00
  61201140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 792 2.00
  63201140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  389070พืชสวน 382 3.00
  389071พืชสวน 762 3.00
  399080การผลิตสัตว์ 402 3.00
  439120การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 442 3.00
  449030พืชไร่ 362 3.00
  449100ปฐพีศาสตร์ 362 3.00
  469150เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 382 3.00
  489080สัตวศาสตร์ 362 3.00
  530135พัฒนาทรัพยากรชนบท 362 3.00
  3690109ส่งเสริมการเกษตร 402 3.00
  55601021พืชสวน 362 3.00
  55601022พืชสวน 362 3.00
  55601111ปฐพีศาสตร์ 362 3.00
  55601112ปฐพีศาสตร์ 362 3.00
  55601161การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 792 3.00
  55601162การพัฒนาภูมิสังคมอยำงยั่งยืน 362 3.00
  55601163การพัฒนาภูมิสังคมอยำงยั่งยืน 362 3.00
  55601172วนเกษตร 362 3.00
  56601011พืชไร่ 362 3.00
  56601012พืชไร่ 362 3.00
  56601071 (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 362 3.00
  56601072 (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 362 3.00
  56601191การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 792 3.00
  58601211พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 362 3.00
  58601212พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 722 3.00
  60601021พืชสวน 722 0.00
  60601022พืชสวน 722 3.00
  60601161การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  60601162การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  60601163การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  61601111ปฐพีศาสตร์ 292 0.00
  61601112ปฐพีศาสตร์ 292 3.00
  62601011พืชไร่ 292 0.00
  62601012พืชไร่ 292 3.00
  62601221ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 0.00
  62601222ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 3.00
  62601223ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ   
  449031พืชไร่ 422 3.00
  449151เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 422 3.00
  459145การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 362 3.00
  479195การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 362 3.00
  519011การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม 392 3.00
  530136พัฒนาทรัพยากรชนบท 362 3.00
  3690119ส่งเสริมการเกษตร 402 3.00
  5091951การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 242 3.00
  55701161การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 362 3.00
  55701162การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 362 3.00
  55701163การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 362 3.00
  58701211พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 362 3.00
  58701212พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 362 3.00
  58701213พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 362 3.00
  60701021พืชสวน 722 0.00
  60701022พืชสวน 722 3.00
  60701161การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  60701162การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  60701163การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 722 3.00
  61701111ปฐพีศาสตร์ 292 0.00
  61701112ปฐพีศาสตร์ 292 3.00
  62701011พืชไร่ 292 0.00
  62701012พืชไร่ 292 3.00
  62701221ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 0.00
  62701222ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 3.00
  62701223ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 722 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  479920พืชไร่ 722 3.00
  479921พืชไร่ 482 3.00
  519910การวางแผนและพัฒนาชนบท 1362 3.00
  3799109การวางแผนและพัฒนาชนบท 1362 3.00
  57801014พืชไร่ 483 3.00
  57801016พืชไร่ 483 3.00
  58801216พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 963 3.00
  58801217พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 1205 3.00
  62801014พืชไร่ 393 0.00
  62801015พืชไร่ 595 3.00
  62801016พืชไร่ 393 3.00
  62801017พืชไร่ 595 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ   
  539940พัฒนาทรัพยากรชนบท 482 3.00
  4999109การวางแผนและพัฒนาชนบท 682 3.5
  58901216พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 963 3.00
  58901217พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 963 3.00
  62901014พืชไร่ 483 0.00
  62901015พืชไร่ 723 3.00
  62901016พืชไร่ 483 3.00
  62901017พืชไร่ 723 3.00
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49