เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 16 พ.ย. 2564 8:00 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)17 พ.ย. 2564 8:30 น.17 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)18 พ.ย. 2564 8:30 น.18 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)19 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)19 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ19 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 22 พ.ย. 2564 8:00 น.22 พ.ย. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 22 พ.ย. 2564 8:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 29 พ.ย. 2564 8:30 น.3 ธ.ค. 2564 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 29 พ.ย. 2564 8:30 น.3 ธ.ค. 2564 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ29 พ.ย. 2564 8:30 น.3 ธ.ค. 2564 20:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์22 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 ธ.ค. 2564 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 22 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I22 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 ธ.ค. 2564 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 17 ม.ค. 2565 8:30 น.23 ม.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 25 พ.ย. 2564 8:30 น.15 ก.พ. 2565 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 13 มี.ค. 2565 0:00 น.13 มี.ค. 2565 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 14 มี.ค. 2565 8:00 น.27 มี.ค. 2565 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 28 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา4 เม.ย. 2565 8:00 น.4 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา5 เม.ย. 2565 16:30 น.5 เม.ย. 2565 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47