หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

 1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ694 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
9 (0-27-0)
พภ695 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
9 (0-27-0)
พภ696 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
9 (0-27-0)
พภ697 วิทยานิพนธ์ 4
 Thesis 4
9 (0-27-0)

 2   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พภ533 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
 Research Methodology for Development
3 (2-2-5)
พภ596 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พภ597 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พภ598 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พภ599 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48