หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   รายวิชาไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร593 สัมมนา 3
 Seminar 3
1 (0-2-1)
พร592 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)
พร594 สัมมนา 4
 Seminar 4
1 (0-2-1)
พร591 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
พร501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
 Research Methodology in Agriculture
3 (2-2-5)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร694 วิทยานิพนธ์ 4
 Thesis 4
12 (0-36-0)
พร691 วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
6 (0-18-0)
พร692 วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
6 (0-18-0)
พร693 วิทยานิพนธ์ 3
 Thesis 3
12 (0-36-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47