หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
พส330 สรีรวิทยาพืชสวน
 Horticultual Crop Physiology
3 (2-3-5)
พส351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
 Horticultural Biotechnology
3 (2-3-5)
วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
 Farm Machinery
3 (2-3-5)
พส330 สรีรวิทยาพืชสวน
 Horticultural Crop Physiology
3 (2-3-5)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 Post Harvest Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ดป300 หลักปฐพีศาสตร์
 Fundamentals of Soil Sciences
4 (3-3-7)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 Horticultural Crops Improvement
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
พส446 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์
 Horticultural Management Under the Current of Globalization
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
พส201 หลักการพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1
 Farm Practice of Plant Science 1
1 (0-3-1)
พส393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3
 Horticultural Farm Practice 3
1 (0-3-1)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
พส192 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
 Farm Practice 2
1 (0-3-1)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
พส415 ไม้ผลเขตร้อน
 Tropical Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1
 Horticultural Farm Practice 1
1 (0-3-1)
พส350 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล
 Fruit Crop Propagation Technology
3 (2-3-5)
พส457 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
 Technique of Horticultural Research and Experimental Design
3 (2-3-5)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Overseas Study, Training or Internship
9 (0-270-0)
พส292 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2
 Horticultural Farm Practice 2
1 (0-3-1)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
พส191 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1
 Farm Practice 1
1 (0-3-1)
พส302 ไม้ผลเบื้องต้น
 Introduction to Pomology
3 (2-3-5)
พส416 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
 Sub Tropical Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส417 ไม้ผลเขตหนาว
 Temperate Fruit Crops
3 (2-3-5)
พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2
 Farm Practice of Plant Science 2
1 (0-3-1)
พส394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
 Horticultural Farm Practice 4
1 (0-3-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน
 Environmental Control in Horticulture
3 (2-3-5)
พส445 การจัดการสวนไม้ผล
 Orchard Management
3 (2-3-5)
พส461 พืชสมุนไพร
 Medicinal Plants
3 (2-3-5)
พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Technology of Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
 Industrail Fruit Crops 1
3 (2-3-5)
พส475 ไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส476 การผลิตยางพารา
 Para Rubber Production
3 (2-3-5)
กจ200 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
 Introduction to Business
3 (3-0-6)
พส497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
ผษ200 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอุดมคติ
 Ideal Agricultural Graduates
3 (2-3-1)
พส419 การผลิตส้ม
 Citrus Production
3 (2-3-5)
พร461 วนเกษตรเบื้องต้น
 An Introduction to Agroforestry
3 (3-0-6)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พส300 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ
 Plant Materials and Ornamental Plants Identification
3 (2-3-5)
พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว
 Flowering Bulb Crop Production
3 (2-3-5)
พส414 การผลิตมะเขือเทศ
 Tomato Production
3 (2-3-5)
พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Substances
3 (2-3-5)
พส433 ฮอร์โมนพืช
 Plant Hormones
3 (2-3-5)
พส468 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
 Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources
3 (2-3-5)
พส469 กล้วยไม้พื้นเมืองไทยเบื้องต้น
 Introduction to Thai Native Orchids
3 (2-3-5)
พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 Seed Busioness Management
3 (2-3-1)
พส441 การจัดการหญ้าสนาม
 Turfgrass Management
3 (2-3-5)
พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2
 Industrial Fruit Crops 2
3 (2-3-5)
พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้
 Floral Design and Arrangement
3 (2-3-5)
พส470 ไม้ผลประเภทนัท
 Nuts
3 (2-3-5)
พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู
 Off Season Fruit Production
3 (2-3-5)
พส434 ชีวเคมีของพืชเพื่อการเกษตร
 Plant Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
พร464 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น
 An Introduction to Community Forest Management
3 (3-0-6)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
พส418 การผลิตพืชหัว
 Root and Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
พส421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
 Vegetable Seed Production
3 (2-3-5)
พส466 ผักสวนครัว
 Vegetable Gardening
3 (2-3-5)
พส498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-0-0)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
พส471 พืชน้ำหอม
 Essential Oil Crops
3 (2-3-5)
พส472 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล
 Production System and Orchard Establishment
3 (2-3-5)
พส474 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
 Good Agricultural Practice (GAP) for Horticultural Crops
3 (2-3-5)
กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship Management
3 (2-2-5)
พส411 การผลิตไม้กระถาง
 Pot Plant Production
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
 Flower Seed Production
3 (2-3-5)
พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ
 Arboriculture
3 (2-3-5)
พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
 Retail Nursery Management
3 (2-3-5)
พส450 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Production Technology
3 (2-3-5)
พส465 การประกวดและตัดสินพืช
 Plants Judging
3 (2-3-5)
ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-3-5)
พส424 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก
 Vegetable Breeding Techniques
3 (2-3-5)
พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ
 Commercial Flower Forcing
3 (2-3-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47