หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ/
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 1   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต
 Agriculture for Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
อก101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
อก102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กง201 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (2-2-5)
กง201 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
 Mathematics for Business and Economics 1
3 (3-0-6)
คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
 Mathematics for Business and Economics 1
3 (3-0-6)
คศ205 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Mathematical Logic
3 (3-0-6)
ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 Computer Information Technology
3 (2-3-5)
ทส103 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computer Programming Design
3 (2-3-5)
ทส141 ระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Infrastructures for Information Technology
3 (2-3-5)
ทส211 การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์
 Windows Programming
3 (2-3-5)
ทส213 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
 Object Oriented Programming 1
3 (2-3-5)
ทส215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
 Web Programming 1
3 (2-3-5)
บช111 การบัญชีขั้นต้น
 Principles of Accounting
3 (3-0-6)
บช161 การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (3-0-6)
บธ200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
 Introduction to Business
3 (3-0-6)
บธ301 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (2-2-5)
บธ301 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Law for Business
3 (3-0-6)
บธ342 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต
 Operation and Production Management
3 (2-2-5)
บธ407 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต
 Operation and Production Management
3 (3-0-6)
ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
 English for Social Science 1
3 (2-2-5)
ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
 English for Social Sciences 1
3 (2-2-5)
ศท246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
 English for Social Sciences 2
3 (2-2-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
บธ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
บธ498 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
9 (0-0-0)
บธ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
บธ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Overseas Study, Internship or Training
9 (0-270-0)
บธ499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
บธ499 การเรียนรู้อิสระ
 Independent study
9 (0-270-0)
มจ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
มจ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
มจ499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
สธ211 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจ
 Multimedia System for Business
3 (2-2-5)
สธ231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Introduction to Electronic Commerce
3 (2-2-5)
สธ301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
 Business System Analysis and Design
3 (3-0-6)
สธ305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Project Management
3 (3-0-6)
สธ306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Business Database Management System
3 (2-2-5)
สธ361 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information Systems
3 (2-2-5)
สธ402 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Strategic Information Systems
3 (3-0-6)
สธ496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information Technology Project
3 (3-0-6)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology
3 (2-2-5)
คพ311 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Program Development
3 (2-3-5)
ทส214 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
 Object Oriented Programming 2
3 (2-3-5)
ทส311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2
 Web Programming 2
3 (2-3-5)
สธ311 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
 Package for Business
3 (2-2-5)
สธ312 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจขั้นสูง
 Advanced Package for Business
3 (2-2-5)
สธ313 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ
 Basic Programming for Business
3 (2-2-5)
สธ314 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับธุรกิจ
 Wireless Technology for Business
3 (2-2-5)
สธ315 การออกแบบพัฒนาและนำเสนอสื่อประสมสำหรับธุรกิจ
 Multimedaia Design and Presentation for Business
3 (2-2-5)
สธ316 การปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
 Human-Computer Interaction for Business
3 (2-2-5)
สธ317 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
 Computer Audit for Business
3 (2-2-5)
สธ318 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (3-0-6)
สธ319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
 Business Programming
3 (2-2-5)
สธ331 การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce Management
3 (3-0-6)
สธ332 เทคโนโลยีสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce Technology
3 (3-0-6)
สธ333 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค
 Consumer-based Electronic Commerce
3 (3-0-6)
สธ334 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ
 Business-Based Electronic Commerce
3 (3-0-6)
สธ335 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจให้บริการ
 Service-Based Electronic Commerce
3 (3-0-6)
สธ341 การออกแบบเว็บสำหรับธุรกิจ
 Web Design for Business
3 (2-2-5)
สธ342 การออกแบบกราฟิกสำหรับธุรกิจ
 Computer Graphic Design for Business
3 (2-2-5)
สธ343 การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
สธ351 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
 Computer for Business Research
3 (2-2-5)
สธ352 ตัวแบบจำลองทางธุรกิจ
 Decision Support System for Business
3 (2-2-1)
สธ353 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 Information Systems for Supoly Chain Management
3 (3-0-6)
สธ354 นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการธุรกิจโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Process Innovation and Business Management by Information Technology
3 (3-0-6)
สธ355 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศทางธุรกิจ
 Information Storage and Retrieval for business
3 (2-2-5)
สธ356 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
 Expert System for Business
3 (2-2-5)
สธ357 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ
 Artificial Intelligence for Business
3 (2-2-5)
สธ358 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 Decision Support System for Business
3 (2-2-5)
สธ411 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานการผลิต
 Computer Applications in Production
3 (2-2-5)
สธ412 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
 Computer Applications in Marketting
3 (2-2-5)
สธ413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Computer Applications in Human Resource Management
3 (2-2-5)
สธ414 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานการบัญชีและการเงิน
 Computer Applications in Accounting and Finance
3 (2-2-5)
สธ415 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารทางธุรกิจ
 Data Warehouse and data Mining for Business Administration
3 (2-2-5)
สธ431 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
 International Electronic Commerce
3 (3-0-6)
สธ432 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 Electronic Commerce for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
สธ433 ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Payment Systems
3 (3-0-6)
สธ451 ทีมงานและองค์กรเสมือนจริง
 Virtual Team and Organization
3 (2-2-5)
สธ452 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลอจิสติกส์
 Information Technology for Logistics Management
3 (3-0-6)
สธ453 ระบบจัดการฐานความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ
 Knowledge Base Management System for Business
3 (2-2-5)
สธ454 ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กร
 Enterprise Resource Planning System
3 (2-2-5)
สธ455 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 Infomation Technology Law and Ethics
3 (3-0-6)

 8   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48