หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : อารักขาพืช

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศก211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-0)
ศท102 สังคมวิทยา
 Sociology
3 (3-0-0)
ศท120 การใช้ห้องสมุด
 Library Usage
1 (1-0-0)

 2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ410 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล
 Human Relations and Personnel Management
3 (3-0-6)
ศท101 จิตวิทยาทั่วไป
 General Psychology
3 (3-0-0)
ศท110 พลานามัย 1
 Physical Education 1
1 (1-0-2)
ศท111 พลานามัย 2
 Physical Education 2
1 (0-2-0)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท130 ภาษาไทย
 Thai
3 (3-0-6)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratories
1 (0-3-1)
คศ103 คณิตศาสตร์ 1
 Mathematics 1
3 (3-0-0)
คศ104 คณิตศาสตร์ 2
 Mathematics 2
3 (3-0-0)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (2-3-1)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
สถ301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว220 สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว311 อนุกรมวิธานของพืช
 Systematic Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์
 Applied Genetics
3 (2-3-5)
ชว410 กายวิภาคของพืช
 Plant Anatomy
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย
 Soil Fertility and Fertilizer Usage
3 (2-3-0)
บก699 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
บธ330 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-0)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
พร252 การขยายพันธุ์พืช
 Plant Propagation
3 (2-3-0)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
ศส512 วิธีวิจัยทางสหกรณ์
 Research Methods in Cooperative
3 (2-3-0)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สต311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
สถ311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
 Economic Entomology
3 (2-3-5)
กฏ430 นิเวศวิทยาของแมลง
 Insect Ecology
3 (2-3-5)
กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
 Pesticides
3 (2-3-5)
กฏ450 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช
 Principles of Insect Control
3 (2-3-5)
กฏ451 การจัดการแมลงศัตรูพืช
 Insect Pest Management
3 (2-3-5)
กฏ497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-0-270)
กฏ498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-0-0)
กฏ499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
รพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weed and Weed Control
3 (2-3-5)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ432 ระบบอนุกรมวิธานของแมลง
 Systematic Entomology
3 (2-3-5)
กฏ452 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
 Biological Control of Insect Pests
3 (2-3-5)
กฏ470 การผลิตหม่อนและไหม
 Mulberry and Silk Production
3 (2-3-5)
กฏ471 การเลี้ยงผึ้ง
 Apiculture
3 (2-3-1)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
ภท360 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา
 Ecology & Principles of Conservation
3 (3-0-6)
รพ400 วิทยาการเชื้อรา
 Mycology
3 (2-3-5)
รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 Plant Diseases Caused by Fungi
3 (2-3-5)
รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
 Plant Diseases Caused by Bacteria
3 (2-3-5)
รพ413 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งเกี่ยวข้อง
 Plant Diseases Caused by Viruses and Related Agents
3 (2-3-0)
รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-3-5)
รพ421 โรคของผลผลิตเกษตร
 Post-Harvested Diseases
3 (2-3-5)
รพ422 โรคของเมล็ดพันธุ์
 Seed Pathology
3 (2-3-5)
รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช
 Plant Diseases Diagnosis
3 (2-3-5)

 8   กลุ่มวิชาวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : -
 9   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49