เมนูหลัก

ตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ชื่อนางสาว อัญพัชญ์ อภิพัชร์วีรกุล
สถานภาพสำเร็จการศึกษา ('ณ วันที่ 21/3/2557)
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
อ. ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.สกาวเดือน สายวงค์ปัญญา
ปีการศึกษา2553  / 1 2 3  ระหว่าง  5/3/2555 - 11/3/2555 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ศท012
(3) 13, ศร201_2
125
  ศท014
(3) 5, ศร306
125
  ศท141
(3) 20, ศกฬ เรียน2
110
 ศท013
(3) 12, ศร204
125
อังคาร คศ105
(3) 9, วิทย์ 2507/1
105
     ศท021
(3) 15, เรียนรวม 429
124
  บธ200
(3) 1, ศร302
125
 
พุธ  ศท014
(3) 5, ศร204
125
  ศท013
(3) 12, ศร204
125
     
พฤหัสบดี ศท012
(3) 13, ศร201_2
125
  ศท014
(3) 5, ศร306
125
  ศท141
(3) 20, ศกฬ เรียน2
110
 ศท013
(3) 12, ศกฬ โซน B
110
ศุกร์ คศ105
(3) 9, วิทย์ 2507/1
105
     ศท021
(3) 15, เรียนรวม 429
124
  บธ200
(3) 1, ศร201_1
125
 
        บธ200
(3) 1, ศร302
125
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางสอบ
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  คศ105  คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematics for Business and Economics 1
9-(C) 6 ต.ค. 2553
เวลา 08:00-11:00
ศร302
  บธ200  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
1-(C) 1 ต.ค. 2553
เวลา 08:00-11:00
ศร503
  ศท012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
Psychology and Human Behavior
13-(C) 6 ต.ค. 2553
เวลา 12:00-15:00
BA 602
  ศท013  สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
12-(C) 4 ต.ค. 2553
เวลา 15:30-18:30
ศร306
  ศท014  การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
Information Searching for Academic Study
5-(C) 28 ก.ย. 2553
เวลา 12:00-15:00
วิทย์ 2507/1
  ศท021  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
15-(C) 5 ต.ค. 2553
เวลา 15:30-18:30
BA 504
  ศท141  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
20-(C) 1 ต.ค. 2553
เวลา 12:00-15:00
ศร306
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 49